AFP en Fácil

Trucos | Consejos | Comentarios

Welke Attesten Bij Verkoop Woning?

Welke Attesten Bij Verkoop Woning
Een woning verkopen

 • Keuringsattest van de elektrische installatie.
 • Bodemattest.
 • Asbestattest vanaf 2022.
 • Certificaat voor de stookolietank.
 • Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Informatie over de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed.
 • Postinterventiedossier.
 • Stedenbouwkundige informatie.

Meer items

Wat is er verplicht bij verkoop woning?

Over welke attesten hebben we het dan? – “Als verkoper ben je wettelijk verplicht om vanaf de start van de verkoop in het bezit te zijn van zeven documenten: het bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het keuringsattest van de elektrische installatie, het energieprestatiecertificaat, het postinterventiedossier, het kadastraal plan en de gegevens rond overstromingsgevoeligheid.”

Wat heeft de notaris nodig bij verkoop huis?

Bij de overdracht van de woning worden de leverings- en hypotheekakte getekend. Zowel u als verkoper en de notaris tekenen de leveringsakte. De hypotheekakte hoeft u zelf niet te tekenen, dit wordt door de bank en de notaris gedaan. Vervolgens worden de aktes geregistreerd in de openbare registers van het Kadaster.

Wat mag je meenemen als je je huis verkoopt?

Roerend vs. onroerend – Het is van belang goed op voorhand te weten wat roerend is en wat niet. Het antwoord is niet altijd eenvoudig en kan aanleiding gegeven tot betwistingen. In beginsel is alleen wat niet onmiddellijk vast zit en/of eenvoudig (zonder breekwerken of beschadigingen) verwijderd kan worden als roerend te beschouwen.

 • Bij een klassieke verkoop van een woning blijft alles wat roerend is eigendom van de verkoper en moet dit uit het huis verwijderd zijn wanneer de koper formeel in het bezit komt van de woning, behoudens wanneer er tussen de partijen andere afspraken zijn gemaakt.
 • De keuken, badkamer en ingebouwde kasten zijn schoolvoorbeelden van zaken die men klassiek veeleer als onroerende bestanddelen van het huis dient te beschouwen.

Het betreft immers goederen die door incorporatie/inlijving verankerd zijn in de woning of er op een blijvende wijze mee zijn verbonden. Hetzelfde geldt voor de meest gangbare modellen van zonnepanelen. Want zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kan men niet zonder beschadiging wegnemen.

 1. Dus, behoudens andersluidende afspraak in de verkoopovereenkomst, zijn zonnepanelen inbegrepen in de verkoop(prijs).
 2. Gaat het evenwel om modellen waarbij geen sprake is van vasthechting of integratie in het gebouw (bijvoorbeeld zonnepanelen in ‘bakken’ in de grond, zonnepanelen vastgehecht via een snoer, ), dan dient men deze als roerend te beschouwen.

In dat geval zijn ze in beginsel niet begrepen in de verkoop van een onroerend goed, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat dit wel het geval is. In casu zullen ze dan als roerend worden meeverkocht. Wat roerend of onroerend is, kan het voorwerp uitmaken van een feitendiscussie.

Is een EPC verplicht bij verkoop?

Hebt u een EPC nodig? – Hebt u een EPC nodig? Welk EPC hebt u nodig? U komt het te weten via de online EPC-Wegwijzer, gewoon door enkele vragen te beantwoorden.

Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, ).Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel. Zie onderaan ook de veelgestelde vraag hierover.Een EPC bij verkoop is (sinds 1 april 2022) ook verplicht als er geen publiciteit wordt gemaak t.Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij het vestigen van een erfpacht of een opstalrecht,Sinds 1 oktober 2022 mag de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd worden voor woningen met een D, E of F label. Om aan te tonen dat de huurprijs geïndexeerd mag worden moet er een geldig EPC aanwezig zijn.Vanaf 1 mei 2023 moet er een EPC zijn bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom,Voor uitzonderingen en gedetailleerde info over wanneer een EPC verplicht is, zie:

veelgestelde vragen hieronder Toepassingsgebied EPC-Residentieel (op EPC-pedia voor professionelen),

Is een bodemattest verplicht bij verkoop huis?

Bodemattest Een grond wordt opgenomen in het GIR als de OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval,,

Als er op de grond activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging, dan spreekt men over een risicogrond. Als u zich afvraagt of een grond een risicogrond is, kunt u dit het best navragen bij de gemeente, die een gemeentelijke inventaris heeft van risicogronden.Gaat het over een risicogrond, dan moet de verkoper eerst een laten uitvoeren en indienen bij de OVAM.Een grond die in het GIR is opgenomen, is niet altijd een risicogrond. Een grond kan immers naar aanleiding van o.a. het vrijwillig uitvoeren en indienen van een oriënterend bodemonderzoek opgenomen zijn in het GIR.Als een grond niet in het GIR is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd), U hebt dus een bodemattest nodig als u een grond: Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen.

Wat checkt een notaris?

Voorbereidend proces, wat gebeurt er achter de schermen : De gebruikelijke werkzaamheden van de notaris Voordat u uiteindelijk de akte van levering en hypotheek tekent, zijn er achter de schermen een heleboel werkzaamheden verricht. Een aantal van deze werkzaamheden worden hierna kort uiteen gezet.

 • Deze werkzaamheden hebben betrekking op de woning, de financiering van de woning, de persoonlijke situatie van de verkoper en koper en de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en koper.
 • Hieronder volgen de belangrijkste werkzaamheden: Wie is eigenaar? De notaris onderzoekt of de verkoper daadwerkelijk eigenaar is van de woning.

Dit onderzoek gebeurt grofweg op twee manieren: Checks ten aanzien van personen Vragenformulieren Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie van de verkoper en koper werkt ons kantoor met vragenlijsten, waarop een aantal voor ons essentiële vragen zijn vermeld.

Het goed en juist beantwoorden van deze vragen en daarnaast het tijdig insturen van deze vragenlijsten maakt dat wij uw dossier de juiste aandacht kunnen geven. Mochten er naar aanleiding van de toegezonden vragenformulieren vragen bij u ontstaan, dan kunt u met ons contact opnemen. Sommige vragen lijken voor een buitenstaander soms niet ter zake te doen.

Voor ons kantoor als professional kunnen de vragen toch belangrijk zijn, om het aan- en verkoopproces zo goed mogelijk te stroomlijnen en te begeleiden. Vanzelfsprekend is over de door u verstrekte gegevens volledige privacy gewaarborgd. Basis Registratie Personen Om de situatie van alle bij de transactie betrokken partijen zo goed mogelijk in beeld te brengen, vindt er een check plaats van de persoonsgegevens van de verkoper en koper aan de hand van de gegevens zoals bij de gemeente bekend, de zogenaamde Basis Registratie Personen (BRP).

 1. Aan de hand van deze gegevens kan ons kantoor controleren of een verkoper al eerder gehuwd is geweest, of een huwelijk nog bestaat of is geëindigd door overlijden of echtscheiding.
 2. Identificatie De notaris controleert de persoonsgegevens van de verkoper en koper aan de hand van geldige identiteitsbewijzen, te weten een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Zonder een persoonlijke controle op kantoor, kunnen wij niet tot het tekenen van de akte overgaan. Voor een uitgebreide omschrijving van de identificatie wordt verwezen naar de pagina Wetgeving. Zonder deze check mogen wij onze diensten niet verlenen. Bij deze check controleert de notaris ook of het identiteitsbewijs wat de verkoper/koper toont, niet als vermist staat geregistreerd.

Faillissement Van zowel de verkoper als de koper wordt een check gedaan in het faillissementsregister. Volgens de Nederlandse wetgeving is een persoon die failliet is verklaard beschikkingsonbevoegd. Concreet betekent dit dat een failliet verklaarde verkoper niet rechtsgeldig onroerend goed kan verkopen en leveren.

Hij wordt vertegenwoordigt door zijn wettelijk vertegenwoordiger, te weten de curator. Omgekeerd kan een failliet verklaarde koper niet aankopen en aanvaarden en hypotheek vestigen. Toestemming echtgenoot Ons kantoor controleert of bij een verkopende echtgenoot of toestemming van de echtgenoot vereist is.

De wet schrijft voor dat bij verkoop van de echtelijke woning toestemming van de beide echtgenoten vereist is om tot een geldige koop te kunnen komen. Vaak wordt gedacht dat dit alleen speelt als echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Dit berust op een misverstand. De toestemming van beide echtgenoten is niet gekoppeld aan het al dan niet in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

De toestemming is gekoppeld aan het zijn van echtelijke woning. Toestemming is dus niet vereist bij verkoop van een bedrijfspand van een van de echtgenoten. Een verkoop van de echtelijke woning zonder de vereiste toestemming kan door de echtgenoot die toestemming had moeten geven worden vernietigd.

 • Dat wat geldt voor de gehuwde echtgenoot geldt ook voor de geregistreerde partner.
 • Ook bij een geregistreerd partnerschap, ongeacht of dit met of zonder partnerschapsvoorwaarden is aangegaan, is bij verkoop van de echtelijke woning, toestemming van de beide partners vereist.
 • Geen toestemming is echter vereist bij ongehuwd samenwonenden, waarbij slechts een van de partners eigenaar is van de gemeenschappelijke woning, terwijl de andere partner ook in deze woning woont.
See also:  Hoeveel Wat Ventilator?

Hieronder volgen nog een aantal zaken, die een rol kunnen spelen in het onderzoeksproces betreffende persoonlijke controles van verkoper en koper. Echtscheiding verkoper Mocht er bij de verkoper een echtscheiding gespeeld hebben, en mocht de verkoper in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn geweest, dan is essentieel dat de woning na die echtscheiding verdeeld en geleverd is aan de echtgenoot-verkoper.

Is dit niet het geval dan kan de verkoper niet alleen de woning verkopen omdat de ex-echtgenoot nog mede eigenaar is. Dit kan anders zijn, indien de echtgenoot-verkoper huwelijkse voorwaarden had gemaakt. Indien het huwelijk dan eindigt door echtscheiding is belangrijk wat in de huwelijkse voorwaarden is bepaald.

Echtscheiding koper Een gehuwde koper die betrokken is in een echtscheidingssituatie en die een woning aankoopt terwijl het huwelijk nog niet formeel is ontbonden, loopt mogelijk tegen twee problemen aan. Omdat het huwelijk nog niet is ontbonden door echtscheiding valt de gekochte woning, bij een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, in de huwelijksgemeenschap.

Na echtscheiding zal daarom de woning nog aan deze koper moeten worden toebedeeld en geleverd. Dit leidt tot dubbele kosten. Een schuld aangegaan in het kader van de financiering van de woning valt eveneens nog in de algehele gemeenschap van goederen. Na echtscheiding is de ex-echtgenoot van de woning nog mede aansprakelijk voor de hypothecaire schuld.

Medewerking van de bank is vereist om dit ongedaan te maken. Overlijden en erven Sommige woningen worden verkocht vanuit een erfenis. De rol van ons kantoor bestaat dan mede daarin dat de vererving in kaart moet worden gebracht. Dit kan, indien er veel erfgenamen zijn tijdrovend zijn.

In beginsel zijn alleen de erfgenamen bevoegd tot verkoop en levering. Het is daarom zaak een verkoop waarbij een vererving een rol speelt, tijdig in overleg te treden met ons kantoor. Indien in verband met het overlijden of echtscheiding te laat met ons kantoor contact wordt opgenomen, kan dit tot de nodige vertraging leiden, met alle gevolgen van dien, waaronder schadeplichtigheid.

Minderjarigen Indien zich onder de verkopende eigenaren van de woning minderjarigen bevinden, zal voorafgaande toestemming van de kantonrechter vereist zijn, naast medewerking van de wettelijk vertegenwoordigers van de betreffende minderjarige. De notaris zal met het kantongerecht in overleg treden om de vereiste toestemming en goedkeuring te verkrijgen voor de bewuste verkoop en levering.

De kantonrechter onderzoekt of de belangen van de betreffende minderjarigen bij de verkoop voldoende zijn gewaarborgd. U kunt daarbij denken aan de verkoopprijs en de eventuele aanvullende afspraken tussen verkoper en koper. De kantonrechter zal er eveneens op toezien dat de verkoopopbrengst, voor zover deze toekomt aan de minderjarige verkoper, op een geblokkeerde bankrekening ten name van de minderjarige wordt gestort.

Meerderjarigenbewind Het is ook mogelijk dat de goederen van de verkopende eigenaar onder bewind zijn gesteld door de kantonrechter. Dan is net als bij minderjarigen voorafgaande medewerking van de kantonrechter vereist. De kantonrechter zal ook hier in het kader van de bescherming van de onder bewind gestelde, onderzoeken of de belangen van de betreffende verkoper voldoende zijn gewaarborgd.

 • Controle bij het kadaster In het kader van het onderzoek naar de eigendomssituatie van het betreffende verkochte object, vindt er ook een onderzoek plaats bij het kadaster.
 • Er wordt gecontroleerd of de eigenaar ook daadwerkelijk eigenaar is.
 • Dit gebeurt door te controleren of de bewuste woning ook daadwerkelijk op naam staat van de eigenaar/verkoper.

De akte waarbij destijds de eigenaar/verkoper het huis geleverd kreeg is daarbij een essentieel onderdeel. De controle bij het kadaster alleen is echter niet voldoende. Het is mogelijk dat een verkoper wel eigenaar is, maar niet als zodanig bij het kadaster geregistreerd staat.

Voorbeeld: de verkopende erfgenaam, deze staat mogelijk niet bij het kadaster geregistreerd, maar is wel via vererving eigenaar geworden van de woning. Omgekeerd is het ook mogelijk dat iemand wel als eigenaar geregistreerd staat, maar niet kan verkopen en leveren. Voorbeeld: de echtgenoot/verkoper kan bij het kadaster als eigenaar geregistreerd staan, maar kan toch niet alleen verkopen, omdat de woning nog deel uitmaakt van de nog te verdelen algehele gemeenschap van goederen, waarin hij gehuwd is geweest met zijn ex-echtgenoot.

Het onderzoek bij het kadaster geeft dus geen volledig uitsluitsel. Eerste recherche, her-recherche en na-recherche Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het te verkopen object en om dit zo goed mogelijk te volgen, vindt de controle bij het kadaster in ieder geval drie keer plaats.

In vaktaal heten deze checks de eerste recherche, de her-recherche en de na-recherche. De eerste keer vindt het onderzoek via het kadaster plaats bij binnenkomst van de koopovereenkomst in het kader van de voor te bereiden werkzaamheden. Dit heet de zogenaamde eerste recherche. Daarbij wordt zowel de eigendomssituatie als de hypothecaire situatie van het pand in beeld gebracht.

De tweede keer vindt het bewuste onderzoek plaats op de dag van het tekenen van de akte, kort voordat de akte daadwerkelijk getekend wordt door alle betrokken partijen. Dit heet de her-recherche De derde en laatste check vindt plaats daags na het tekenen van de akte voordat de gelden worden uitgeboekt.

 • In het hoofdstuk Geldstromen via de Notaris wordt nog uitgebreid ingegaan over het uitboeken van de diverse gelden.
 • Dit heet de na-recherche.
 • Bij deze drie checks controleert de notaris steeds de eigendomssituatie.
 • Ook de situatie ten aanzien van de bestaande hypotheken op de woning en of er onverhoopt beslag is gelegd op de woning wordt onder de loep genomen.

Essentieel onderdeel van het gehele aan- en verkoopproces is namelijk, dat de woning vrij van hypotheken en vrij van beslagen wordt geleverd aan de nieuwe eigenaar. Controles ten aanzien van de woning Ons kantoor onderzoekt of er ten aanzien van de woning nog verdere bijzonderheden spelen, die voor de koper van belang kunnen zijn.

 1. Te denken valt daarbij ondermeer aan Algemene Voorwaarden van de gemeente, erfdienstbaarheden of kettingbedingen.
 2. Tevens onderzoekt ons kantoor aan de hand van de kadastrale gegevens of er nog andere bijzonderheden een rol spelen, bijvoorbeeld of het verkochte een rijksmonument is.
 3. Hieronder volgt een korte uitleg.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk Algemene voorwaarden Bij de verkoop van een woning spelen vaak algemene voorwaarden van de gemeente een rol. Deze algemene voorwaarden heeft de gemeente van toepassing verklaard bij de levering van de bouwpercelen in het kader van het bouwen van de betreffende woningen.

De algemene voorwaarden hebben als doel het woongenot voor iedere bewoner zeker te stellen. Zo bevatten deze voorwaarden vaak bepalingen over het binnen een bepaalde periode gereed komen van de bouw, het plaatsen en houden van erfafscheidingen om de privacy voor een ieder te garanderen, een verbod op het bedrijfsmatig gebruik van de woning in het kader van overlast, een verbod op lichtreclame aan de gevel, en een gedoogplicht ten aanzien van kabels en leidingen voor openbare nutsvoorzieningen en centrale antennesysteem.

De bepalingen over kabels en leidingen worden ook vaak vastgelegd in de vorm van erfdienstbaarheden. Voor een uitgebreide beschrijving van het begrip Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de, Erfdienstbaarheden Bij levering van onroerend goed onderzoekt ons kantoor de bestaande erfdienstbaarheden, kort gezegd, leefregels tussen de percelen onderling, zoals opgenomen in de eigendomsakte van de verkoper.

 1. Indien gewenst kan een uitgebreider onderzoek naar erfdienstbaarheden worden verricht.
 2. Erfdienstbaarheden zijn verbonden aan het betreffende perceel en blijven bestaan, ongeacht de eigendomssituatie.
 3. Bekende erfdienstbaarheden worden in de akte van levering opgenomen.
 4. Erfdienstbaarheden zijn bij het kadaster bekend.

Bij het kadaster kan een zogenaamd erfdienstbaarhedenonderzoek worden uitgevoerd. Dan blijkt welke erfdienstbaarheden op het verkochte perceel rusten, ook indien dit niet uit de eigendomsakte mocht blijken. Het feit dat er in een akte van levering geen erfdienstbaarheden vermeld staan, is nog geen garantie dat deze er ook daadwerkelijk niet zijn.

Kettingbeding Voor een uitgebreide uitleg van het begrip verwijs ik naar het hoofdstuk begrippen. Het kettingbeding heeft vaak betrekking op een gedoogsituatie of een situatie iets niet te doen voor de betreffende koper. Bijvoorbeeld: de verkoper kan als eis opleggen dat er in het bewuste pand geen kapsalon, schoenenwinkel of ander bedrijf mag worden gevestigd.

De koper is hieraan gebonden. Bovendien is de koper verplicht om bij doorverkoop, de nieuwe koper ook aan deze afspraak te binden. Daardoor ontstaat een verplichting die de eigenaar van het betreffende pand volgt, met andere woorden de bewuste ketting.

Wordt de schakel toch doorbroken, dan is dit vaak dichtgetimmerd met een boete. Vaak zijn algemene voorwaarden en kettingbeding met elkaar verbonden. Indien partijen besluiten om zelf een koopovereenkomst op te stellen zonder tussenkomst van een makelaar of notaris, is het gevaar aanwezig dat kettingbedingen, algemene voorwaarden en erfdienstbaarheden over het hoofd worden gezien, met alle gevolgen van dien.

Indien de koper kan aantonen, dat hij niet aan een dergelijk beding gebonden is, omdat er in de voorfase (het sluiten van de koopovereenkomst) niet over gesproken is, zou dit kunnen leiden tot schadeplichtigheid van de zijde van de verkoper. Antispeculatiebeding Voor een uitgebreide uitleg van het begrip verwijs ik naar het hoofdstuk begrippen.

 • Een antispeculatiebeding komt vaak voor bij nieuwbouw.
 • De oorspronkelijke eigenaar (vaak de gemeente of een aannemer) wil voorkomen dat er met de woning wordt gespeculeerd.
 • Met andere woorden: dat de woning kort na aankoop met flinke winst wordt doorverkocht.
 • Een antispeculatiebeding probeert dit te voorkomen.
See also:  Hoe Maak Je Een App?

Het zal duidelijk zijn dat algemene verkoopvoorwaarden, kettingbedingen en erfdienstbaarheden en andere beperkingen in de leveringsakte worden opgenomen. Andere beperkingen Een paar voorbeelden: Openbare nutsbedrijven hebben hun eigen juridische constructies om te bereiken dat eigenaren verplicht zijn de leidingen, kabels, hoogspanningsmasten en dergelijke te handhaven.

 • Dit wordt vaak geregeld via een zogenaamd opstalrecht of een recht in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
 • Voor de uitleg van deze begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst.
 • Ook het zijn van monument in de zin van de Monumentenwet is zo’n beperking, of het van toepassing zijn van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

U kunt hierbij ook denken aan zogenaamde erfpachtsvoorwaarden. Vrij van hypotheken en beslagen Gebruikelijk is dat de woning wordt geleverd vrij van hypotheken en beslagen. Dit wordt ook in de koopakte en ook in de leveringsakte vermeld. Dit is de belangrijkste reden waarom wij bij het Kadaster nog kort voor het tekenen van de akte van levering de situatie van de woning controleren, dit is de zogenaamde her-recherche.

Ook kort na het tekenen van de akte van levering controleert ons kantoor of de situatie ten aanzien van beslagen en hypotheken zoals bij ons bekend, nog hetzelfde is. Dit is de zogenaamde na-recherche. Pas daarna vindt uitboeking van de gelden plaats. De bestaande hypotheek van de verkoper, die op de woning rust, is bij het kadaster bekend.

Gebruikelijk is dat deze bestaande hypotheek bij het tekenen van de akte van levering wordt afgelost uit de verkoopopbrengst die wij onder ons houden op de derdengeldrekening. Ons kantoor ontvangt van de koper de koopsom. Deze koopsom wordt allereerst gebruikt om de bestaande hypothecaire schulden die op het betreffende pand rusten af te lossen.

Om daarin inzicht te verkrijgen, vragen wij bij de betreffende bank, waar de verkoper zijn financiering heeft ondergebracht, gegevens op over de restantschuld van de verkoper. Datgene wat de verkoper ontvangt, bestaat dan ook uit het saldo van de koopsom en zijn geldlening. De bestaande hypotheek wordt afgelost uit de koopsom, waarna de bank akkoord kan geven dat de hypotheek van de verkoper wordt doorgehaald bij het kadaster.

Dit systeem, in combinatie met de her-recherche en na-recherche bij het kadaster vormen een waterdichte garantie dat de woning vrij van hypotheken wordt geleverd. Het vormt de kern van de taak van de notaris. Als de verkoopopbrengst ontoereikend is voor het aflossen van de hypotheek, zal ons kantoor er voor zorgen dat de verkoper het tekort bijstort, zodat de bank akkoord kan geven.

De waarborgsom of bankgarantie In het kader van de verkoop wordt vaak overeengekomen dat er ter nakoming van de verplichtingen een waarborgsom wordt gestort of een bankgarantie wordt afgegeven. Voor een uitgebreide uitleg van deze begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst. Wij controleren of deze waarborgsom ook daadwerkelijk binnen de overeengekomen termijn is gestort, of dat de bankgarantie binnen de overeengekomen termijn is afgegeven.

Indien de termijn dreigt te verlopen, ontvangt u daarvan tijdig bericht. Over een gestorte waarborgsom wordt rente vergoed. Concept leveringsakte Nadat alle vereiste controles zijn uitgevoerd, wordt de conceptleveringsakte opgemaakt en aan alle betrokkenen toegezonden, te weten koper en verkoper, hun financiële adviseurs en makelaars.

 1. Facturen Tevens worden de bij de transactie behorende facturen verzonden aan de betrokkenen.
 2. Vanzelfsprekend dienen dan wel alle gegevens compleet te zijn.
 3. Helaas is het soms pas in een vrij laat stadium mogelijk de bijbehorende facturen toe te zenden, vanwege ontbrekende gegevens.
 4. Een voorbeeld: de gegevens van de bank in het kader van aflossing van hypotheken bij de verkoper of gegevens met betrekking tot inhoudingen op de verstrekte hypothecaire lening van de hypotheekverstrekker bij de koper zijn nog niet bekend.

Factuur verkoper De factuur van de verkoper bevat naast de koopsom, de notaris en kadasterkosten voor het doorhalen van de hypotheek, en de makelaarskosten, dit alles vanzelfsprekend voor zover van toepassing. Ook de verrekening van de zakelijke lasten (te weten de eigenaarslasten, waaronder onroerende zaak belasting en waterschapslasten) vindt u terug op de factuur.

De notaris zorgt dat de onderliggende geldstromen na het tekenen van de akte goed verlopen. Ook wordt op de factuur vermeld de gelden die naar een bank dienen te worden overgemaakt, voordat de bank goedkeuring geeft voor het doorhalen van de hypotheek. Bij dit laatste bedrag dient rekening te worden gehouden met enkele dagen dagrente.

Uitboeking van de gelden mag pas plaats vinden nadat de stukken bij het kadaster zijn verwerkt. Factuur koper De factuur bevat de koopsom, maar daarnaast als “kosten koper” wordt aangekocht, ook de overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten.

Ook het bedrag dat de bank als geldlening verstrekt, wordt vermeld op de aankoopfactuur, met de inhoudingen van de bank. Als de bank als voorwaarde stelt dat er doorlopende kredieten moeten worden ingelost, worden deze bedragen op de factuur vermeld. De notaris zorgt er voor dat het bedrag uit de geldlening op tijd beschikbaar is.

Als er uiteindelijk nog een bedrag moet worden bijbetaald, dient u daar zelf zorg voor te dragen. Belangrijk om te weten is dat dit bedrag voor het tekenen van de akte op de derdengeldrekening van de notaris moet staan. TM 2016 : Voorbereidend proces, wat gebeurt er achter de schermen :

Wie trakteert bij verkoop huis?

Notariskosten, wie betaalt wat? – Dat de koper de notaris betaalt, betekent niet dat je als verkoper helemaal geen notariskosten hebt. De koper betaalt de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten voor het opmaken van de akten.

Hoe lang duurt het voordat de notaris geld overmaakt?

Dit is meestal één of twee werkdagen na het passeren van de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte. Bij de betaling is de notaris gebonden aan wet- en regelgeving.

Kun je je huis verkopen zonder makelaar?

Wil je je huis verkopen? Dan kun je natuurlijk een makelaar inschakelen. Een goede verkoopmakelaar kent de lokale markt, adviseert je over de vraagprijs, leidt kijkers rond, onderhandelt met potentiële kopers en stelt het koopcontract op. Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om je woning (deels) zelf te verkopen. Je kan dan naar je eigen voorkeuren bepaalde zaken uitbesteden. Zo kun je een makelaar bijvoorbeeld inschakelen om alleen een waardebepaling van je huis te doen of om de onderhandelingen met potentiële kopers voor zijn rekening te nemen.

Wat gebeurd er met het geld als je je huis verkoopt?

Bij verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst eerst je hypotheek afgelost. Als je daarna nog geld overhoudt, is er sprake van overwaarde.

Wat gebeurt er als je een huis verkoopt?

Na verkoop van je huis los je je hypotheekschuld af met de opbrengst uit de verkoop. Blijft er geld over, dan kun je deze overwaarde bijvoorbeeld gebruiken voor een volgende koopwoning. Blijft er nog een restschuld over, dan heb je twee opties: Je financiert de restschuld mee in de hypotheek op je volgende koopwoning.

Wat als huis niet leeg is bij verkoop?

Ga nog even langs – Ga vervolgens vlak voor het verlijden van de notariële akte samen met de verkoper langs in het verkochte pand. Je kan dan vaststellen of de woning wel leeg is en je kan meteen de meterstanden opnemen. Is de woning niet leeg dan kan je de overeengekomen vergoeding opeisen.

Hoe lang tussen verkoop en overdracht?

Wanneer is de overdracht? – De overdracht huis gebeurt een tijdje ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, Hoelang daarna, dat hebben jij en de verkoper samen afgestemd. Meestal zit daar minimaal zes weken tussen.

Wat als je geen EPC attest hebt?

Gebrek aan controle – De regelgeving inzake EPC bevat een bepaling waarbij verhuurders een administratieve geldboete kunnen oplopen van €500 tot €5000 indien ze geen EPC-attest kunnen voorleggen. Volgens cijfers van het Vlaams Energieagentschap werden in 2017 3035 woningen gecontroleerd, waarvan 607 op de huurmarkt.

Welke EPC waarde moet je huis hebben?

Renovatie verplicht bij aankoop in Vlaanderen sinds 2023 – Het is niet zo dat alle woningen systematisch gerenoveerd moeten worden elke keer dat ze van eigenaar veranderen. Concreet gaat het om elke woning met EPC-waarde E of F, die moeten teruggebracht worden naar minstens niveau D (tussen 300-400 KW/jaar).

Hoeveel kost het om een EPC te laten opmaken?

Deze informatie is van invloed op de prijs van de keuring – Allereerst gelden er bij vele energiedeskundigen vaste uurprijzen als het gaat om residentieel vastgoed zoals een woning, appartement, villa Doorgaans is er een vaste prijs voor het uitvoeren van deze keuringen.

Deze wordt beïnvloed door de complexiteit van het pand en of er speciale wensen en behoeftes zijn. De kost van een EPC-keuring kost gemiddeld tussen de €110 en de €250 voor de keuring en opmaak van een EPC-certificaat voor residentiële gebouwen, Tip : erkende EPC-adviseurs zijn wettelijk niet verplicht vaste prijzen te vragen voor hun diensten.

Daarom is het vergelijken van de prijzen zo belangrijk. Zo komt je nooit voor verrassingen te staan. Vergelijk hier de prijzen. Bij commerciële panden zoals kantoren of winkels worden er vaak alternatieve prijzen geboden. Dat vereist namelijk specialistische kennis omdat er wordt gekeken naar het doeleinde van het pand en haar bestemming. Welke Attesten Bij Verkoop Woning Het vraagt een kleine investering voor de opmaak van een EPC-attest maar de adviezen van de EPC-deskundige kunnen je veel geld besparen.

See also:  Hoe Duur Is Een Lamborghini?

Is een schone grond verklaring verplicht bij verkoop?

Wanneer is een schoongrondverklaring nodig? – Een schoongrondverklaring is altijd nodig wanneer je een huis of stuk grond koopt dat voor 1992 gebouwd is. Voor gesubsidieerde huizen ligt deze grens rond het jaar 1987. Is het huis na deze tijd gebouwd, dan heb je niet altijd een verklaring nodig.

 • De reden voor deze grens is dat in 1992 de bodemwetgeving in ging.
 • Deze staat vol met verschillende regels om verdere grondvervuiling tegen te gaan.
 • Helaas werkt deze wet niet 100% en ontstaat door bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval nog altijd verontreiniging.
 • De plicht om als koper een verklaring te hebben noemen we de onderzoeksplicht.

Voor de verkoper en makelaar geldt weer dat zij verplicht zijn om de nieuwe koper te informeren als de bodem van het erf vervuild is. Dit noemen we dan weer de mededelingsplicht. Dit betekent niet dat de verkoper er zelf onderzoek naar moet doen. Hij hoeft het enkel mede te delen wanneer verontreiniging bekend is door eerder onderzoek.

Wie betaalt het bodemattest?

Dit betaalt de verkoper – Als koper en verkoper geen andere afspraken hebben neergeschreven in de verkoopovereenkomst, geldt het woord van de wet. En die stelt dat de verkoper alle kosten moet betalen die vereist zijn om het pand officieel te kunnen verkopen. Zonder bepaalde attesten kan een koper zijn woning immers niet verkopen:

Het energieprestatiecertificaat Het bodemattest Het keuringsattest van de elektrische installatie

Ook de volgende kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper: eventuele bodemonderzoeken, overige keuringsattesten, kosten voor het opvragen van stedenbouwkundige inlichtingen, de vastgoedmakelaar, Al deze zaken maken deel uit van de leveringsplicht van de verkoper.

Wat is een bodemattest en wanneer heb je dit nodig?

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk.

Hoe lang ben je aansprakelijk na verkoop woning?

Hoe lang kan iemand aansprakelijk blijven voor verborgen gebreken? – Als verkoper blijf je aansprakelijk voor gebreken gedurende twee jaar nadat de koper het gebrek heeft gemeld, of redelijkerwijs had kunnen melden. De koper kan die termijn steeds verlengen door de verkoper eraan te herinneren dat hij hem aansprakelijk houdt voor het gebrek.

Hoeveel hou ik over na de verkoop van mijn huis?

Wanneer betaal ik meerwaardebelasting? Laatst nagekeken: 12/10/2022 Welke Attesten Bij Verkoop Woning Ben je van plan je onroerend goed te verkopen, dan heb je waarschijnlijk ook al eens nagedacht over de potentiële verkoopprijs. Ziet het ernaar uit dat je winst kan maken, dan is dat mooi meegenomen. Maar er zit een addertje onder het gras: wanneer je je onroerend goed verkoopt binnen de acht of vijf jaar nadat je het hebt aangekocht, dan is het mogelijk dat je belasting moet betalen op de meerwaarde die je overhoudt aan de verkoop.

 • Hoe zit dat precies? Gronden (onbebouwd onroerend goed) Verkoop je een grond met winst, en is er minder dan acht jaar verstreken tussen de (notariële akten van) aankoop en verkoop, dan betaal je meerwaardebelasting.
 • Je betaalt 33% belasting op de winst (plus de gemeentebelasting) als de termijn tussen aankoop en verkoop korter is dan vijf jaar.

Valt de termijn tussen aankoop en verkoop tussen de vijf en de acht jaar, dan betaal je 16,5% belasting op de winst (plus de gemeentebelasting). Verkoop je de grond langer dan acht jaar na de aankoop, dan betaal je in principe geen meerwaardebelasting op eventuele winst.

 • Staat er op de grond een gebouw, maar is de waarde daarvan lager dan 30 procent van het geheel (de grond en het gebouw samen), dan geldt alsnog de regeling voor gronden.
 • Woningen (bebouwd onroerend goed) Verkoop je een woning met winst, en is er minder dan vijf jaar verstreken tussen de (notariële akten van) aankoop en verkoop, dan betaal je 16,5% belasting op de winst (plus de gemeentebelasting).

De heffing van 16,5% is ook verschuldigd als je binnen de vijf jaar na de aankoop van een grond start met de oprichting van een nieuw gebouw en dit vervolgens binnen de vijf jaar na de ingebruikname of verhuring. De meerwaardebelasting wordt niet geheven bij de verkoop van de eigen woning.

 1. De eigen woning is de woning waar je je domicilie hebt en die je bewoont met het gezin.
 2. Je moet de woning daartoe minstens zes maanden hebben bewoond in de twaalf maanden die voorafgaan aan de verkoop.
 3. Uitzonderingen Uitzonderingen op de meerwaardebelasting zijn gronden en woningen die toebehoren aan minderjarigen, geesteszieken en onbekwaamverklaarden en met een meerwaarde worden verkocht.

Ook als er een meerwaarde wordt gerealiseerd naar aanleiding van een onteigening van een woning of bouwgrond, wordt daarop geen meerwaardebelasting geheven. Tot slot wordt er ook geen meerwaarde geheven op onroerend goed dat verkocht wordt met meerwaarde na een erfenis.

Let op: bij erfenissen ben je wel gebonden aan successierechten. Als je een onroerend goed na een erfenis verkoopt aan een hogere prijs dan die die werd opgenomen in de aangifte van nalatenschap, moeten op de meerwaarde bijkomende successierechten betaald worden. Deze beperking geldt tot twee jaar (= tolerantie) na datum van de indiening van de aangifte van nalatenschap.

De zaken liggen anders voor schenkingen: de verkoop van onroerend goed dat verworven werd via een schenking is wél onderheven aan meerwaardebelasting als het onroerend goed wordt verkocht binnen de drie jaar na de schenkingsakte, en binnen de vijf jaar (of acht jaar voor gronden) na de aankoop door de schenker.

Hoe wordt de winst – en de belasting daarop – berekend? De belastbare basis is het verschil tussen de verkoopwaarde en de aankoopwaarde. Daarbij wordt rekening gehouden met een aantal zaken. Bij de aankoopwaarde spreekt men over een ‘forfaitair verhoogde aankoopwaarde’, omdat er standaard rekening wordt gehouden met 25% aankoopkosten (tenzij je kan bewijzen dat je meer kosten had).

Er kan ook rekening gehouden worden met verbouwingswerken die zijn uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Bovendien wordt de aankoopwaarde ook nog verhoogd met 5% per volledig jaar dat is verstreken tussen de aankoop en de verkoop. Voor de verkoopwaarde houdt men rekening met de ‘nettoverkoopwaarde’, wat overeenkomt met verkoopwaarde zonder de verkoopkosten (erelonen van de makelaar, publiciteitskosten,,).

Wie trakteert bij verkoop huis?

Notariskosten, wie betaalt wat? – Dat de koper de notaris betaalt, betekent niet dat je als verkoper helemaal geen notariskosten hebt. De koper betaalt de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten voor het opmaken van de akten.

Wat blijft er over na verkoop huis?

Huis verkopen wat hou ik over? – U zult zich afvragen hoeveel u over houdt als u uw woning verkocht heeft. Wellicht heeft u de verwachting dat u een groot geldbedrag uitgekeerd krijgt en dat moment kan snel komen! U zult wellicht een nieuwe investering willen of moeten doen.

Soms is het geen leuk scenario als u geld nodig heeft, want u heeft mogelijk haast ermee en wilt zo snel mogelijk beschikken over het geldbedrag. En nog mooier zou het zijn als u er nog in kunt blijven wonen. Overwaarde verzilveren binnen een week Wat u over houdt is het verkoopbedrag minus de hoogte van de hypotheek of lening die u open heeft staan.

Dit wordt ook wel de overwaarde genoemd. En de overwaarde kunt u verzilveren als de woning gepasseerd is bij de notaris. Éen of twee dagen later, kunt u de overwaarde zien op de bankrekening die u heeft opgegeven. Geen makelaarskosten U zult veel vragen hebben over de kosten van verkoop.

Weet dat de kosten meestal bij de koper liggen, behalve de makelaarskosten. Maar u heeft geen makelaar nodig. U kunt uw woning kosteloos verkopen aan een opkoper die alle zorgen van u uit handen neemt. Zo hoeft u geen bezichtigingen te organiseren, want het blijft bij een eenmalig bezoek door een van onze vastgoed specialisten.

Echter na uw aanvraag, sturen wij u wel een waarde toe, op voorbehoud van bezichtiging (die dezelfde dag of in ieder geval binnen een week kan plaatsvinden). Heeft u minder haast en wilt u gewoon weten voor hoeveel u uw woning aan ons kan verkopen? Geen probleem! Vraag daarom direct een gratis en vrijblijvend bod aan: Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u meer informatie over de verkoop van uw woning.